Skip to content
On this page
设计指南 tmui.design

图标

本组件库自带的图标。共计317个,大小 68kb

vue
<!-- 使用方法 -->
<tm-icon name="图标名称"></tm-icon>
tmicon-paypal
tmicon-google
tmicon-apple-pay
tmicon-Apple
tmicon-google-pay
tmicon-qiandai
tmicon-quan
tmicon-hongbao
tmicon-tongzhifill
tmicon-renminbi3
tmicon-toupiao
tmicon-icon
tmicon-svggeshi-
tmicon-meiyuan
tmicon-qiche
tmicon-tongzhi
tmicon-huiyuan
tmicon-md-phone-portrait
tmicon-md-planet
tmicon-md-phone-landscape
tmicon-md-power
tmicon-md-redo
tmicon-md-rocket
tmicon-md-ribbon
tmicon-md-undo
tmicon-md-trending-down
tmicon-md-trending-up
tmicon-md-git-merge
tmicon-md-female
tmicon-md-male
tmicon-md-heart-dislike
tmicon-md-heart1
tmicon-ios-text
tmicon-ios-rose
tmicon-logo-game-controller-b
tmicon-ios-beer
tmicon-ios-cafe
tmicon-ios-chatbubbles
tmicon-ios-color-palette
tmicon-ios-filing
tmicon-ios-finger-print
tmicon-ios-hand
tmicon-ios-flower
tmicon-ios-ice-cream
tmicon-ios-grid
tmicon-ios-mail-open1
tmicon-ios-key
tmicon-ios-man
tmicon-meiyuan1
tmicon-zidingyi
tmicon-shuaxin
tmicon-huiyuan1
tmicon-yuan
tmicon-ios-airplane
tmicon-ios-woman
tmicon-ios-aperture
tmicon-ios-alarm
tmicon-ios-arrow-dropdown
tmicon-ios-arrow-dropleft-c
tmicon-ios-arrow-dropleft
tmicon-ios-arrow-dropup
tmicon-ios-arrow-dropright-
tmicon-ios-arrow-dropdown-c
tmicon-ios-arrow-dropup-cir
tmicon-ios-arrow-dropright
tmicon-ios-attach
tmicon-ios-at
tmicon-ios-bed
tmicon-ios-battery-full
tmicon-ios-bookmarks
tmicon-ios-bluetooth
tmicon-ios-cellular
tmicon-ios-cut
tmicon-ios-leaf
tmicon-ios-mic
tmicon-ios-mail-open
tmicon-ios-partly-sunny
tmicon-ios-radio-button-on
tmicon-ios-radio-button-off
tmicon-ios-remove
tmicon-ios-remove-circle-ou
tmicon-ios-remove-circle
tmicon-ios-rocket
tmicon-ios-ribbon
tmicon-ios-star
tmicon-ios-star-half
tmicon-ios-star-outline
tmicon-ios-snow
tmicon-ios-stopwatch
tmicon-ios-sunny
tmicon-ios-unlock
tmicon-ios-trophy
tmicon-ios-umbrella
tmicon-ios-videocam
tmicon-ios-volume-high
tmicon-ios-water
tmicon-ios-wifi
tmicon-md-water
tmicon-md-checkbox
tmicon-md-chatbubbles
tmicon-md-chatboxes
tmicon-md-cloud-done
tmicon-md-cloud-upload
tmicon-md-cloudy
tmicon-md-contrast
tmicon-md-disc
tmicon-md-heart-empty
tmicon-md-heart
tmicon-md-home
tmicon-md-mail-open
tmicon-md-heart-half
tmicon-md-person
tmicon-md-people
tmicon-md-more
tmicon-md-moon
tmicon-md-pin
tmicon-gengduo
tmicon-ios
tmicon-wifi-off
tmicon-shiliangzhinengduixiang-
tmicon-weixinzhifu
tmicon-yinhangqia
tmicon-yunshanfu
tmicon-toutiaoyangshi
tmicon-douyin
tmicon-alipay
tmicon-huawei
tmicon-lianjie
tmicon-weixin
tmicon-pengyouquan
tmicon-weibo
tmicon-QQ
tmicon-xiaochengxu
tmicon-display-code
tmicon-display-arrow-right
tmicon-display-arrow-left
tmicon-laptop-error
tmicon-laptop-check
tmicon-laptop
tmicon-mobile-error
tmicon-mobile-check
tmicon-mobile-alt
tmicon-aliwangwang
tmicon-nail
tmicon-nail-fixed
tmicon-edit
tmicon-dollar
tmicon-transanction
tmicon-filter-fill
tmicon-all-fill
tmicon-databaseplus-fill
tmicon-database-fill
tmicon-commentlines-fill
tmicon-commentdots-fill
tmicon-paperplane-fill
tmicon-eyeslash-fill
tmicon-eye-fill
tmicon-lightbulb-fill
tmicon-flag-fill
tmicon-tag-fill
tmicon-position-fill
tmicon-location-fill
tmicon-map-fill
tmicon-inboxin-fill
tmicon-box-fill
tmicon-databaseset-fill
tmicon-layergroup-fill
tmicon-cry-fill
tmicon-smile-fill
tmicon-unlock-fill
tmicon-lock-fill
tmicon-alignright-fill
tmicon-alignleft-fill
tmicon-borderbottom-fill
tmicon-bordertop-fill
tmicon-aligncenter-fill
tmicon-borderverticle-fill
tmicon-piccenter-fill
tmicon-picside-fill
tmicon-folderopen-fill
tmicon-folderplus-fill
tmicon-folder-fill
tmicon-file-SQL
tmicon-fileplus-fill
tmicon-file-fill
tmicon-copy-fill
tmicon-headset-fill
tmicon-phone-fill
tmicon-pausecircle-fill
tmicon-stopcircle-fill
tmicon-playcircle-fill
tmicon-delete-fill
tmicon-picture-fill
tmicon-mail-fill
tmicon-heart-fill
tmicon-collection-fill
tmicon-user-group-fill
tmicon-userplus-fill
tmicon-user-fill
tmicon-cog-fill
tmicon-clock-fill
tmicon-calendaralt-fill
tmicon-clouddownload-fill
tmicon-cloudupload-fill
tmicon-exchange-fill
tmicon-info-circle-fill
tmicon-question-circle-fill
tmicon-exclamationcircle-f
tmicon-minus-circle-fill
tmicon-plus-circle-fill
tmicon-times-circle-fill
tmicon-check-circle-fill
tmicon-compressalt-fill
tmicon-expandalt-fill
tmicon-filter
tmicon-all
tmicon-database-plus
tmicon-database
tmicon-comment-lines
tmicon-comment-dots
tmicon-paper-plane
tmicon-eye-slash
tmicon-eye
tmicon-lightbulb
tmicon-flag
tmicon-tag
tmicon-position
tmicon-location
tmicon-map
tmicon-inbox-in
tmicon-box
tmicon-database-set
tmicon-layer-group
tmicon-wind-cry
tmicon-wind-smile
tmicon-unlock
tmicon-lock
tmicon-align-right
tmicon-align-left
tmicon-border-bottom
tmicon-border-top
tmicon-align-center
tmicon-border-verticle
tmicon-pic-center
tmicon-pic-side
tmicon-folder-open
tmicon-folder-plus
tmicon-folder
tmicon-file-SQL1
tmicon-file-plus
tmicon-file
tmicon-copy
tmicon-headset
tmicon-phone
tmicon-pausecircle
tmicon-stopcircle
tmicon-playcircle
tmicon-delete
tmicon-picture
tmicon-mail
tmicon-like
tmicon-collection
tmicon-user-group
tmicon-account-plus
tmicon-account
tmicon-cog
tmicon-clock
tmicon-calendar-alt
tmicon-clouddownload
tmicon-cloudupload
tmicon-exchange
tmicon-info-circle
tmicon-question-circle
tmicon-exclamation-circle
tmicon-minus-circle
tmicon-plus-circle
tmicon-times-circle
tmicon-check-circle
tmicon-compress-alt
tmicon-expand-alt
tmicon-ban
tmicon-minus
tmicon-plus
tmicon-times
tmicon-check
tmicon-search-minus
tmicon-search-plus
tmicon-search
tmicon-reply
tmicon-undo
tmicon-redo
tmicon-external-link
tmicon-arrows-alt
tmicon-indent
tmicon-outdent
tmicon-sort-line
tmicon-switch
tmicon-wind-descending
tmicon-wind-ascending
tmicon-download
tmicon-upload
tmicon-arrow-to-bottom
tmicon-arrow-to-top
tmicon-long-arrow-down
tmicon-long-arrow-up
tmicon-arrow-right
tmicon-arrow-left
tmicon-sort
tmicon-sort-down
tmicon-sort-up
tmicon-caret-right
tmicon-caret-left
tmicon-arrows-v
tmicon-angle-double-down
tmicon-angle-double-up
tmicon-angle-double-right
tmicon-angle-double-left
tmicon-angle-down
tmicon-angle-up
tmicon-angle-right
tmicon-angle-left
tmicon-paperclip
tmicon-connection
tmicon-training
tmicon-process
tmicon-news
tmicon-save
tmicon-print
tmicon-new-releases
tmicon-release
tmicon-alert
tmicon-backspace
tmicon-gem
tmicon-integral
tmicon-star-circle
tmicon-user-circle
tmicon-cloud-machine-fill
tmicon-cloud-machine
tmicon-terminal-fill
tmicon-terminal
tmicon-shopping-cart-fill
tmicon-resource
tmicon-rank
tmicon-sync-alt
tmicon-compass
tmicon-arrow-alt-from-top
tmicon-arrow-alt-from-botto
tmicon-menu
tmicon-icon-drag
tmicon-early-warning
tmicon-share
tmicon-share1
tmicon-management-
tmicon-accesskeys
tmicon-arrow-sortdown-smal
tmicon-minus-square-fill
tmicon-plus-square-fill
tmicon-minus-square
tmicon-plus-square
tmicon-stepmode
tmicon-scrollingmode
tmicon-shoppingcart
tmicon-waiting-fill
tmicon-waiting
tmicon-right-arrow-rect
tmicon-left-arrow-rect
tmicon-bell
tmicon-structured-data
tmicon-drag
tmicon-vector
tmicon-ellipsis-vertical
tmicon-NEW-copy
tmicon-gallery-view
tmicon-HOT-copy
tmicon-WIFI
tmicon-home
tmicon-bug-report
tmicon-monitoring
tmicon-qrcode
tmicon-diagnose
tmicon-scan
tmicon-loading
tmicon-cut
tmicon-Directory-tree
tmicon-gift
tmicon-application
tmicon-link
tmicon-applicationgroup
tmicon-poweroff
tmicon-key
tmicon-safety-certificate
tmicon-supervise
tmicon-tag-subscipt
tmicon-chart-pie-alt
tmicon-chart-relation
tmicon-chart-scatter-plot
tmicon-chart-area
tmicon-chart-line
tmicon-chart-bar